Támogatás részletei

Kedvezményezett neve: Kiskőrösi Tankerületi Központ

Projekt címe: Iskolaközi szemléletformáló program megvalósítása a KT Bem József Általános Iskolában

Szerződött támogatás összege: 20.000.000 Ft

Támogatás mértéke: (%-ban) 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projektünk elsődleges célja a felzárkóztatás, és a különböző társadalmi hátterű tanulók közti kapcsolat létrehozásának elősegítése, a társadalmi szerepvállalás fontosságának megismerése és megismertetése különböző iskolaközi találkozók és programok segítségével. A projekt rendkívül jó lehetőséget teremt a szemléletformálásra, a társadalmi felelősségvállalás kialakítására, kiemelve pl. az egészséges életmód megismerésének és elsajátításának témakörét. A közös programokon való részvétel, az egymástól tanulás értékének, az egészséges életmódnak, a megismerése mind-mind hozzájárul a gyermekek egészséges fejlődéséhez és irányt mutat nekik a felnőtté válás rögös útján. A projekt teljes egésze hozzájárul az egyenlő bánásmód érvényesüléséhez, az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, az előítéletek lebontásához, illetve a deszegregációhoz egyaránt.

A program segíti az integrációt, ezáltal a hátrányos helyzetű gyermekek elszigeteltsége tovább csökkenhet. A program ugyanakkor hozzájárul az egymás iránti megértés és türelem kialakulásához, továbbá a közösen elért sikerek és a tudás megosztásának öröme növelheti a tanulók önbizalmát, motivációját. Tudjuk, hogy az igen nehéz szociális körülmények között elő gyermekek kirekesztődésének, és a diszkriminációnak a megszüntetése érdekében alapvetően szükséges az együttnevelést támogató, a társadalmi különállást feloldó nevelés meghonosítása minden intézményben. A projektünk keretében lehetőség nyílik olyan általános iskolai tanulók közti kapcsolat felvételére, egymás megismerésére, akik eltérő szociális és anyagi helyzetükből, életvitelükből fakadóan nem találkoznának egyébként egymással.

A program fontos célkitűzéseihez tartozik továbbá a bevont gyerekek esetében az oktatási rendszerből történő lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megakadályozása. Mind a tantárgyi fejlesztés, mind a választott témakör feldolgozása, mind pedig a nyelvi fejlesztés olyan tudással vértezi fel a projektben résztvevő diákokat, amelynek segítségével a lemaradásuk csökken, így egyrészt eredményeik javulnak, másrészt a sikerélményeknek köszönhetően az iskolaelhagyás veszélye is tovább csökken. A programban résztvevő diákok pozitív változása ugyanakkor saját környezetükre is jó hatással lesz, ami a családjaik esetében hozzá tud járulni az élethosszig tartó tanulás terjedéséhez. Ha a családtagok azt látják, hogy a gyerek örömmel megy iskolába, jár a délutáni foglalkozásokra, elmegy a kulturális programokra, akkor ez rájuk is pozitív hatással lesz és azok a fiatal felnőttek, akik korábban végzettség nélkül hagyták el a köznevelés rendszerét kedvet kapnak a tanulmányaik folytatására, befejezésére.

Az iskolánk kedvezményezett járásban található, nem alulteljesítő intézmény. A pályázati célok megvalósítása érdekében egy – a pályázó iskolánknál kedvezőtlenebb helyzetben levő – testvériskolát, a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet komplex programmal fejlesztendő járásban található Encsi Aba Sámuel Szakiskolát kívánjuk bevonni a projektbe. A pályázat elkészítése során törekedtünk arra, hogy úgy alakítsuk ki a programokat, tanulmányi előadásokat, kirándulásokat és nyári táborokat stb. hogy azok teljes mértékben illeszkedjenek a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia célkitűzéseihez a projekt fő küldetéséhez, annak főbb céljaihoz valamint részcéljaihoz egyaránt. Projektünk az országhatáron belüli és Kárpát-medencén belüli („A” programelem), valamint nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok („B” programelem) megvalósításán keresztül járul majd hozzá az iskolai tanulók kompetenciájának szociális, életviteli, életmód kommunikációs kompetenciáinak a fejlesztéséhez, a tudás- és ismeretanyaguk bővítéséhez.

A projekt befejezési dátuma : 2020.01.31.

A projekt azonosító száma: EFOP – 3.1.8-17-2017-00131